Privacybeleid

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

Martine de Klein streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht, kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op haar website wordt verzameld en van de manier waarop ze daarvan gebruikt maakt.

Persoonsgegevens

Martine de Klein verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan haar is doorgegeven. Martine de Klein of de bedrijven waarmee ze samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, om uw mening over haar diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat u er recht op hebt om van Martine de Klein een uitdraai te ontvangen van de gegevens die ze over u heeft en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Martine de Klein daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan (elke pagina van) haar website en de IP-adressen van de internet service providers van haar bezoekers. Ze gebruikt deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruikmaken van haar website, zodat ze de website kan verbeteren. Ze kan deze informatie ook delen met andere bedrijven. Hierbij worden geen persoonsgegevens vrijgegeven aan derden.

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer, telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u online was, aan is toegekend.

Martine de Klein kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van haar websites te controleren. Ze koppelt normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor haar anoniem blijft. Ze kan echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van haar site als ze dit noodzakelijk acht om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om haar dienstverlening, site of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kan deze website links bevatten naar andere websites van Martine de Klein en naar websites van derden, over wie ze geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. Controleer altijd zelf welk recht, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid daarop van toepassing is.

Cookies

Martine de Klein kan een ‘cookie’ in de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u haar dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in het cookie opgeslagen gegevens.

Beveiliging

Martine de Klein werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. Ze treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Martine de Klein heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van uw gebruikersgegevens die in haar bezit zijn.

Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie die u haar verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerkers van Martine de Klein die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die haar diensten hosten. Hoewel ze niet kan garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen, doet ze er in redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Martine de Klein zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan ze echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:

  1. Soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan Martine de Klein ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. Martine de Klein kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan haar te verlenen. Martine de Klein verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door haar worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
  2. Als ze redenen heeft om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die Martine de Klein schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van Martine de Klein of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld.
  3. Of wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen

Indien Martine de Klein het nodig acht, kan ze haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven. Indien u vragen heeft over haar privacybeleid kunt u contact met haar opnemen via info@martinedeklein.nl. U kunt een kopie opvragen van de informatie die ze over u heeft of u kunt uw toestemming aan haar om uw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden te allen tijde intrekken door contact met haar op te nemen via info@martinedeklein.nl.

 Opdrachtgevers